oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
   

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

(English Course for Adult)

 

   
         
   
     
   
    หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
    (General Conversation English)
       
       
       
       
         หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป เป็นหลักสูตรเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะในการ
    สนทนาและติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนด้วย
    ความสนุกสนานกับอาจารย์เจ้าของภาษา ในชั้นเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 8 คน
    ในบรรยากาศเป็นกันเอง ส่งเสริมการฝึกทักษะด้วยการโต้ตอบในชั้นเรียนและ
    กิจกรรมส่งเสริมการพูด
         
         
         
         
       
  หลักสูตรไวยากรณ์    
  (Grammar For Communication)    
       
       
       
       
            หลักสูตรไวยากรณ์ เป็นหลักสูตรสำหรับปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใหม่    
       อีกครั้งให้แน่น เหมาะสำหรับคนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน พร้อมกิจกรรมภาษา    
       อังกฤษมากมายเพื่อเสริมสร้างทักษะการสนทนา และการใช้งานจริง ได้ทั้งหลัก    
       ภาษาและความคล่องแคล่วในการสนทนา เรียนไวยากรณ์ ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด    
       แม้เป็นคนเรียนอ่อน ก็เข้าใจได้ใช้การเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็ก มีปัญหาสามารถ    
       ถามได้ทันที    
         
         
         
         

 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.