oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
   

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

(English Course for Children)

 

   
ooooooo
oooooo
ooooooooo
oooooooooooooooooooooooooo
ooooooooo  
ooooooo
ooooo
oooooooooo
ooooooooooooooooo
ooooooooo
ระดับ
ระดับอายุ

ชื่อหนังสือ

จำนวน
ระดับ
ระดับอายุ

ชื่อหนังสือ

จำนวน
   
Children
Age: 4 - 6
Phonics to be used in conjunction
with Magic Time (6 periods each unit)
  Level 8
L08-1
Age: 10-11
Open Doors 1 6 Courses
18 hr./Course
L08-2
 
L08-3
Children
CH1-1
Age: 4 - 6
Magic Time 1

4 Courses
18 hr./Course

L08-4
CH1-2
L08-5
CH1-3
L08-6
CH1-4
Level 9
L09-1
Age: 12-17
Project 3 6 Courses
18 hr./Course
Children
CH2-1
Age: 4 - 6
Magic Time 2 4 Courses
18 hr./Course
L09-2
CH2-2
L09-3
CH2-3
L09-4
CH2-4
L09-5
L09-6
Level 1
L01-1
Age: 6 - 7
English Time 1 4 Courses
18 hr./Course
L01-2
Level 10
L10-1
Age: 12-17
Open Doors 2 6 Courses
18 hr./Course
L01-3
L10-2
L01-4
L10-3
L10-4
Level 2
L02-1
Age: 6 - 7
English Time 2 4 Courses
18 hr./Course
L10-5
L02-2
L10-6
L02-3
L02-4
Level 11
L11-1
Age: 12-17
Pacesetter Elementary 6 Courses
18 hr./Course
L11-2
Level 3
L03-1
Age: 7 - 9
English Time 3 4 Courses
18 hr./Course
L11-3
L03-2
L11-4
L03-3
L11-5
L03-4
L11-6
Level 4
L04-1
Age: 7 - 9
English Time 4 4 Courses
18 hr./Course
Level 12
L12-1
Age: 12-17
Open Doors 3 6 Courses
18 hr./Course
L04-2
L12-2
L04-3
L12-3
L04-4
L12-4
L12-5
Level 5
L05-1
Age: 9-10
English Time 5 4 Courses
18 hr./Course
L12-6
L05-2
L05-3
Level 13
L13-1
Age: 12-17
Pacesetter Pre-Int 6 Courses
18 hr./Course
L05-4
L13-2
L13-3
Level 6
L06-1
Age: 9-10
Project 1 4 Courses
18 hr./Course
L13-4
L06-2
L13-5
L06-3
L13-6
L06-4
 
  Level 14
L14-1
Age: 12-17
Pacesetter Inter 6 Courses
18 hr./Course
Level 7
L07-1
Age: 10-11
Project 2 6 Courses
18 hr./Course
L14-2
L07-2
L14-3
L07-3
L14-4
L07-4
L14-5
L07-5
L14-6
L07-6
 
 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.