oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
 

 

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ

 

   
         

 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ
(English Course for Children)
 
(English Course for Adult)
 
(English Course for Examination) 
   
 
 
เป็นหลักสูตรที่เน้นด้วยเนื้อหา แต่แฝง
 
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
 
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Course) 
ด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมอัน
 
(General Conversation English)
 
 
หลากหลาย ฝึกพื้นฐานทางด้านภาษา
 
 
เตรียมสอบ TOEFL (TOEFL Course) 
อังกฤษและยังช่วยฝึกให้เด็กมีความ
 
หลักสูตรแกรมม่า
 
 
กล้าแสดงออก สอนโดยอาจารย์
 
(Grammar Again)
 
เตรียมสอบ IELTS (IELTS Course) 
เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์
       
 
 
 
                                       
 
                                       
 
                                       
   
 
 
   

 

 

   
         
  หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ (Other Interesting Courses)
       
      หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร (English for Business)
       
      หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Communicating in Business)
       
      หลักสูตรการเขียนเอกสารธุรกิจ (Correspondence in Business)
       
      หลักสูตรกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ (English Workshop)
       
       
                    
         
         
         
         

 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.