oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
   

 

หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

(Other Interesting Courses)

 

   
         
     
 
   
    หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร
    (English for Business)
       
       
       
       
           หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับองค์กร เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กรธุรกิจ หรือ
    องค์กรที่ต้องการการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทแบบเป็นทางการ เน้นการสนทนา
    และการเขียน แบ่งการเรียนเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับต้นสำหรับกลุ่มคนที่พื้นฐานทาง
    ภาษาอังกฤษไม่สูงนัก ไปจนถึงหลักสูตรระดับสูง
         
         
         
 
 
       
  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ    
  เพื่อการสื่อสาร    
  (Communicating in Business)    
       
       
       
                หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่เพียบพร้อมด้วยภาษา    
         และเทคนิคที่ใช้เพื่อการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ (Presentation), การนัดหมาย    
         (Appointment), การประชุมอย่างเป็นทางการ (Meeting), และการติดต่อเจรจา    
         ทางธุรกิจ (Nagotiation)    
         
         
         
     
 
 
   
    หลักสูตรการเขียนเอกสารธุรกิจ
    (Correspondence in Business)
       
       
       
       
           หลักสูตรการเขียนเอกสารธุรกิจ เป็นหลักสูตรการเขียนจดหมาย อีเมล์ แฟกซ์
    ข้อความและเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจ ทั้งจดหมายสอบถาม แจ้งความ
    ประสงค์สั่งสินค้าจดหมายตำหนิ ฯลฯ
         
         
         
 
 
       
  หลักสูตรกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ    
  (English Workshop)    
       
       
       
       
                  หากในกลุ่มหรือในองค์กรของท่านต้องการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน    
       และได้เนื้อหาทางด้านภาษาอังกฤษไปพร้อม ๆ กัน หลักสูตร English Workshop    
       เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่าน ด้วยกิจกรรมกลุ่มภาษา    
       อังกฤษ ทั้งแบบวันเดียวหรือ หลายวัน ทำกิจกรรมกับอาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทย    
       พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษจากการใช้งานจริง    
         
         
         

 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.