oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
   

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ

(English Course for Examination)

 

   
         
         
  หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC    
  (TOEIC Course)    
       
  * สอนเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 5 คน    
  * มีการทดสอบวัดระดับ TOEIC ก่อนและหลังเรียน    
         
                การสอบ TOEIC เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษ    
       สำหรับธุรกิจ ส่วนมากใช้เพื่อการสมัครงาน หรือพิจารณาคุณสมบัติในการรับสมัคร    
       พนักงานปัจจุบัน TOEIC มีการสอบ 2 รูปแบบ คือ    
                1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ    
                2. TOEIC Speaking and Writing Test (การพูดและการเขียน) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่    
       โดยในประเทศไทย จะมีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test    
       และศูนย์ TOEIC จะรับรองผลคะแนนเป็นระยะเวลา 2 ปี    
               ทางสถาบัน EFE ได้เปิดหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง    
       การฟังการอ่านและไวยากรณ์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง    
       เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ    
       สอบวัดระดับมาตรฐาน  TOEIC เพื่อนำผลไปใช้ในการสมัครงาน เพื่อความก้าวหน้าใน    
       หน้าที่การงานหรือเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ    
         
         
         
         
   
หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL
    (TOEFL Course)
     
    * สอนเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 4 คน
    * มีการทดสอบวัดระดับ TOEFL ก่อนและหลังเรียน
         
            การสอบ TOEFL เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษา
    อังกฤษอเมริกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้คะแนน TOEFL สำหรับการรับเข้าเรียนและการให้
    ทุนการศึกษาข้อสอบ TOEFL มีอยู่ด้วยกัน  2 แบบ คือ
            1. TOEFL iBT (Internet-based Format) หรือ การสอบผ่านอินเตอร์เน็ต และ
            2. TOEFL PBT (Paper-based Format) หรือการใช้กระดาษในการทำข้อสอบ
    ในปัจจุบัน ประเทศไทยจะใช้การสอบแบบ TOEFL iBT ทั้งหมด ยกเว้นศูนย์สอบ TOEFL
    ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะใช้การสอบรูปแบบ TOEFL PBT โดยคะแนน TOEFL   
    นี้ จะสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี
            สถาบัน EFE เน้นการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบระบบใหม่ที่ต้องวัดกันที่
    ความสามารถทางภาษาอังกฤษจริง ๆ ไม่ใช่การเก็งข้อสอบ เหมือนที่ผ่านมา โดยจะสอน
    เทคนิคในการทำข้อสอบ และฝึกฝนทักษะการฟัง การทำ Note Taking ฝึกฝนและขัดเกลา
    คำศัพท์การใช้ภาษาในส่วน Writing ทั้งแบบ Independent & Integrated รวมถึงการ
    พัฒนาศักยภาพในการพูดให้ถูกต้องตรงประเด็นในส่วน Speaking ทั้งแบบ
    Independent & Integrated
         
         
         
         
  หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS    
  (IELTS Course)    
       
  * สอนเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 4 คน    
  * มีการทดสอบวัดระดับ IELTS ก่อนและหลังเรียน    
         
               การสอบ IELTS คือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบ    
       มาเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่    
       ต้องการไปศึกษาต่อ หรือ รับการฝึกอบรมในต่างประเทศ และผู้ที่มีความประสงค์จะ    
       ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ โดยจะประเมินความสามารถ    
       ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด
   
       โดยข้อสอบ IELTS นี้มีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน คือ Academic และ General Training     
   
       ซึ่งข้อสอบทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป    
              ทางสถาบันของเราเน้นการสอนทักษะและเทคนิคการสอบ IELTS ทั้งด้านการพูด    
      โดยไม่ใช่เป็นการสอนสนทนาทั่วไป แต่เป็นการสอนการคิดและเตรียมความพร้อม    
       สำหรับการพูดตอบคำถามในเวลาอันจำกัด พร้อมทั้งการออกเสียงให้ถูกต้อง การฟัง    
       สอนเทคนิคการจับใจความ การจดโน้ตย่อ ในด้านการอ่าน จะเน้นให้รู้จักคำศัพท์ทาง    
       วิชาการ การเดาศัพท์ การวิเคราะห์โจทย์ และการอ่านบทความให้ได้คำตอบในเวลา    
       อันรวดเร็ว การเขียน เน้นไวยากรณ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการเขียน การเรียบเรียง้    
       ความคิดเพื่อใหเขียนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ    
         
         
 
siriphanich © EFE English For Everyone.  All Rights Reserved.